Organska jedinjenja sa kiseonikom – test (7.r.)

Organska jedinjenja sa kiseonikom – test (7.r.)

Оксиди и хидроксиди метала – тест

Метали, оксиди и хидроксиди метала – контролни задатак

Органска једињења са кисеоником – задаци за вежбање

Резултат теста

1. CH3COOH ima primenu kao:

2. Alkohol koji ima formulu C2H5OH naziva se:

3. Jedinjenja čija je funkcionalna grupa -COOH nazivaju se:

4. Jedinjenja koja imaju -OH kao funkcionalnu grupu nazivaju se:

5. Medicinski alkohol je:
6. Palmitinska, stearinska i oleinska kiselina su....

7. U alkoholnim pićima prisutan je:

8. Jedinjenje, čija je formula CH3COOH ima narodni naziv:

9. -OH grupa se naziva:

10. Karboksilna kiselina + alkohol (zagrevanje uz dodatak sumporne kiseline) nastaje:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ