Kretanje, Njutnovi zakoni, zadaci – test (7.r.)

Kretanje, Njutnovi zakoni, zadaci – test (7.r.)

Резултат теста

next

1. Odrediti vučnu silu lokomotive i silu kojom lokomotiva deluje na vagon u tački A ./ videti fotografiju

2. Kolika je masa kamiona koji se kreće ravnomerno usporeno i pređe put od 50m prilikom kočenja. Brzina kamiona pre kočenja je 72km/h a sila podloge koja deluje na točkove kamiona je 40kN.

3. Vučna sila na točkovima automobila je F=2777,78N. Koja je masa automobila ako za vreme od 10s dostigne iz stanja mirovanja brzinu od 100km/h?

4. Metak unutar cevi se kreće ravnomerno ubrzano. Ako je brzina metka pri izletanju iz cevi 1000m/s, kolika je brzina tog metka nakon polovine vremenskog intervala potrebnog za ispaljivanje?

next

5. Na osnovu datog grafika brzine nekog tela po pravolinijskoj putanji odrediti ukupan pređeni put?
6. Ako se avion po pisti kretao ravnomerno promenjivo t=40s i pri brzini od 288km/h. Odrediti dužinu zaustavnog puta.

next

7. Na osnovu prikazanog grafika brzina kretanja nekih tela po pravolinijskoj putanji odredi ukupan pređeni put.

8. Telo se kretalo brzinom od 10m/s i ravnomerno usporavalo sve do zaustavljanja za vreme od 5s. Ako se to telo pri istom usporenju zaustavilo pri početnoj brzini od 20m/s, koliko mu je vremena bilo potrebno ?

9. Pri ravnomernom ubrzavajućem telu iz stanja mirovanja telo pređe put od 100m za 10s. Kolika je krajnja brzina tog tela?

10. Odredi pređeni put pri ravnomernom promenjivom kretanju u trajanju od 5s ako se telo zaustavi a prethodno je imalo početnu brzinu 10m/s
11. Odredi pređeni put pri ravnomernom promenjivom kretanju za vreme od 5s ako je telo iz stanja mirovanja ubrzalo do brzine od 10m/s.

12. Za vreme od 2s telo ravnomerno poveća brzinu od 2m/s do 8m/s. Odredi brzinu posle naredne 2s kretanja ako je telo nastavilo da ubrzava na isti način.

13. Pri ravnomernom ubrzanju iz stanja mirovanja telo za 20s pređe 100m. Kolika je njegova krajnja brzina?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ