Њутнови закони – тест

Резултат теста

1. Ако на тело не делује сила, тело ће или мировати или ће се кретати равномерно праволинијски.Реч је о:

2. Ако тело А делује на тело B силом акције, онда ће и тело B деловати на тело А силом реакције.Реч је о:

3. Ако на тело делује сила, оно ће убрзавати сразмерно тој сили а обрнуто сразмерно његовој маси.Реч је о:

4. Сила је сразмерна производу масе тела и његовог убрзања и има исти смер као и убрзање.Формула за израчунавање силе је F = m · a [N].

5. Један њутн је сила која телу масе 1kg даје убрзање 1 m/s2.
6. Q = m · g [N] је формула за израчунавање:

7. Убрзање Земљине теже износи:

8. Гравитационо поље је простор у коме се осећа дејство гравитационе силе.

9. На тело масе 100t делује сила од 2МN.Коликим убрзањем се креће тело?

10. Када Алекса вуче Марка на колицима, она равномерно убрзавају убрзањем од 1m/s2.Ако вуче истом силом а у колицима се нађе и Теа, убрзање је 0,5 m/s2.Одредити Теину масу ако је маса Марка 40kg а маса колица 10kg.
11. Фудбалер је јако шутнуо лопту масе 2,5kg, да је она у посматраном тренутку имала убрзање од 20 m/s2.Коликом силом је фудбалер у тренутку шута деловао на лопту?

12. На тело масе 2kg које мирује, током 3s делује сила од 10N.Одредити убрзање тела у том интервалу времена и крајњу брзину тела након престанка деловања силе.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ