Animacije – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Postupak stvaranja iluzije kretanja je:

2. Animacijom stvaramo iluziju kretanja.

3. Prikazivanje 20 frejmova po sekundi (20 fps) znači da svaki frejm traje:

4. Ako zadamo da se prikazuje 1000 frejmova po sekundi, a naš računar može da prikaže 50 frejmova po sekundi:

5. Ako funkcija novi_frejm izgleda kao na slici, crveni krug se u svakom frejmu pomera:
6. Dat je deo programa na slici koji se animira kretanje crvenog kruga. Kojom brzinom se pomera krug po ekranu?

7. U u kojem od data programska segmenta se krug brže kreće po ekranu (u pikselima po sekundi)?

8. Data je funkcija nov_frejm, koja se poziva određeni broj puta u sekundi i animira kretanje n krugova (izostavljena je inicijalizacija globalnih podataka, ali treba pretpostaviti da su svi podaci na početku različiti). Koja od narednih tvrđenja su tačna za ovu funkciju?

9. Šta je rezultat izvršavanja sledećeg programa?

10. Šta je rezultat izvršavanja sledećeg programa?
11. Data je funkcija nov_frejm, koja se poziva određeni broj puta u sekundi i animira kretanje n krugova (izostavljena je inicijalizacija globalnih podataka, ali treba pretpostaviti da su svi podaci na početku različiti). Svaki element liste krugovi je torka koja opisuje jedan krug. Koja od navedenih tvrdnji je za ovu funkciju tačna?

12. Neka se krug poluprečnika r sa centrom u (x, y) pomera za pod y piksela na gore. Uslov da je ceo krug prošao kroz gornju ivicu ekrana glasi:

13. Neka su dimenzije date slike sl_sirina i sl_visina, a njen gornji levi ugao (x, y). Kako proveravamo da li je slika u potpunosti prošla kroz levu ivicu prozora i više se ne vidi ni jedan njen deo?

14. Šta treba upisati na označeno mesto u programu, da bi njegovim izvršavanjem bio prikazivan krug koji se kreće levo-desno odbijajući se o ivice prozora?

15. Nedovršeni program sa slike treba svake sekunde da promeni boju pozadine prozora. Koje od narednih komandi i u kom redosledu treba dodati na označeno mesto da bi program radio kako je očekivano?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ