Субјекат и предикат – тест (7. и 8. разред)

Субјекат и предикат – тест (7. и 8. разред)

Зависне реченице: изричне – тест

Синтагма, Б група – тест

„Крвава бајка“ – тест

Резултат теста

1. Субјектом се исказује вршилац ________ или носилац стања или особине који су означени предикатом.

2. Субјекат је исказан ___________, именичким скупом или заменицом.

3. Субјекат може бити граматички или логички.

4. Граматички субјекат може бити исказан...

5. Граматички субјекат најчешће је у...
6. Одреди у ком су падежу...

7. Када субјекат није исказан номинативом већ је у неком од осталих падежа (ген, дат и акуз), он је __________ субјекат.

8. Логички субјекат у реченици препознајемо по _________, и зато га називамо логички.

9. Логички субјекат се јавља у...

10. Предикат значава радњу која се врши, стање или збивање, као и __________ коју носи субјекат.
11. Врсте предикта:

12. Означи прост глаголски предикат:

13. Означи сложен глаголски предикат:

14. Означи прост именски предикат.

15. Означи сложен именски предикат.
16. Означи прост прилошки предикат.

17. Означи главне реченичне чланове!

18. Означи сва значења субјекта!

19. Означи врсте субјекта!

20. Централни реченични члан је:
21. Означи све тачне опције! Предикат може бити:

22. Предикти према начину грађења могу бити

23. Одреди врсту субјекта у реченици: Марко купује књигу.

24. Означи врсту субјекта и падеж у коме је субјекат у реченици: Николи се спава.

25. Одреди врсту субјеката и падеже у којима су у реченици: Невену боли зуб.
26. Одреди врсту предикта у реченици: Требало је да научим лекцију.

27. Одреди врсту предиката у реченици: Немања је најбољи ученик.

28. Одреди врсту предикта у реченици: Мораш бити овде на време.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ