7.razred Python i Pygame

1. Нека су (10, 20) и (20, 15) редом координате тачака A и B у PyGame прозору.

2. Нека је прозор димензија 300 x 300, а страница квадрата нацртаног у прозору 200 x 200. Које су координате доњег левог темена квадрата?

3. Симбол оператора за целобројно дељење је:

4. Шта ће исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода? p = "Пајтон" print( p.find('П') )

5. Шта ће бити исписати Пајтон окружење извршавањем следећег кода? t = "Пајтон" print(t[-3:])
6. У прозору димензија 300 x 200 најмања могућа вредност X координате је

7. Три друга деле 14 јабука тако да сваки од њих тројице добије једнак број (целих) јабука. Која од наредних наредби исписује колико свако од њих треба да добије јабука?

8. Које ће бити нове координате тачке T(110, 90) уколико се она помери за 20 пиксела на доле?

9. Шта ће исписати Пајтон окружење када му унесеш следећи израз 3 ** 3 * 2?

10. Обележи тачку које су 20 пиксела изнад тачке А(80, 80) (а било колико пиксела лево или десно).
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста