Osnovni principi sistematike

Osnovni principi sistematike

1. Međusobno srodne familije čine:

2. Grana biologije koja se bavi klasifikacijom organizama je:

3. _______ je prvi klasifikovao biljke i životinje na osnovu osobina i ponašanja.

4. Ime vrste uvek sadrži:

5. Klasifikacija organizama obuhvata taksonomiju, sistematiku i ________.

6. Koji jezik je osnova za davanje naučnih imena živim bićima?

7. Osnivač sistematike kao biološke discipline je:

8. Od 18-og veka za davanje imena vrstama koristi se:

9. Karl Line je definisao vrstu kao osnovnu jedinicu biološke raznovrsnosti.

10. Najniža sistematska kategorija je:

11. Aristotel je životinje klasifikovao na osnovu:

12. Veći broj srodnih _______ svrstava se u carstvo.

13. Prema najstarijoj klasifikaciji, osnovni parametar na osnovu koga su se živa bića klasifikovala bio je:

14. U nazivu vrste Felis sylvestris- Felis se odnosi na ime ____, a sylvestris na ime _____.

15. Najviša taksonomska kategorija koja je danas u upotrebi je:

16. Kako se prikazuje nastanak živog sveta, razvoj i srodnički odnosi između različitih grupa živih bića koji pripadaju određenim carstvima?

17. Svrstavanje organizama u grupe, na osnovu njihove sličnosti i srodnosti je:

18. Deo sistematike koji svakoj vrsti daje određeni naziv je:

19. Kako se naziva skup međusobno srodnih vrsta?

20. ______ organizama predstavlja svrstavanje organizama u određene grupe na osnovu njihove međusobne sličnosti i srodnosti.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста