Растојање тачака у координатном систему

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Растојање између две тачке у координатном систему – тест

Растојање између две тачке у координатном систему – тест

Резултат теста

1. Одреди површину троугла ако су координате његових темена А(-4,-2), B(4,-2) C(2,2):

2. Колико износи дужина дужи AB ако су координате тачака: A(-3,6) и B(4,6)?

3. Растојање тачке Т од координатног почетка је 15. Ако се тачка Т налази у првом квадранту, одредити непознату координату тачке Т(12, y).

4. Колико износи дужина дужи MN ако су координате тачака: M(5,-2) и N(5,-8)?

5. Колико износи дужина дужи AB ако су координате тачака: A(-4,-1) и B(4,5)?
6. Координате тачке која је симетрична тачки (5,-4) у односу на x-осу су:

7. Обим троугла чија темена имају координате А(-3,-1), B(5,-1) C(1,2) износи:

8. Дате су координате тачака A(7,-5) и B(-11,9). Координтате тачке S која је средиште дужи AB су:

9. Тачка S је средиште дужи MN. Одредити непознате координате тачке M(x,y) ако су дате координате тачака N(-5,8) и S(4,4).

10. Колико износи растојање тачке M(-3,4) од координатног почетка?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ