Pitagorina teorema – priprema za završni ispit

Pitagorina teorema – priprema za završni ispit

Резултат теста

1. Дужина хипотенузе на цртежу је ____ cm.

2. Шестоугао је састављен од 4 подударна квадрата, као на цртежу. Дуж АМ на цртежу има дужину 40√40 cm, обим фигуре је _____ cm.

3. Обим троугла ADC, приказаног на слици је ____ cm, ако је AC = 29 cm, CD = 36 cm и AB = 20 cm.

4. Четвороугао ABCD на слици je правоугаоник. Одреди збир дужина дужи АМ и МN.

5. На слици је приказано неколико острва. Тачкама A, B и C означене су луке, а линијама трасекојима плове бродови од луке до луке. Најкраће растојање од луке A до луке B је _____ км.
6. Одреди збир површина квадрата осенчених на слици ако је АB = 9 cm, АC = 5 cm и CD = 3 cm.

7. Колика је дужина катете AC правоуглог троугла ABC датог на слици?

8. Мајстор је нацртао скицу дела кровне конструкције коју треба направити. Колика је дужина греде означене словом x на скици?

9. Фигура на слици се састоји од два квадрата ABCD и AEFG. Дужина странице квадрата ABCD је 5 cm, адужина странице квадрата AEFG је 10 cm. Колика је дужина дужи FC?

10. Најкраће растојање између тачака А и D приказаних на слици је ____ cm.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ