Ravnoteža tela

Резултат теста

1. Ako na jedno telo deluju dve sile u istom pravcu ali u suprotnim smerovima, intenzitet jedne sile je 7kN a druge 1kN., koliko iznosi intenzitet njihove rezultante?

2. Na telo deluju dve sile istog pravca i intenziteta, 4kN, a suprotnog smera. Koliko iznosi rezultanta ove dve sile?

3. Dve osobe guraju auto silama 95N i 98N, istog pravca i smera. Njihova ukupna sila je dovoljna da pokrene auto. Da li bi umesto ljudi mogao konj da povuče auto silom od 200N?

4. Ako na telo koje se kreće deluju samo dve sile koje imaju isti intenzitet i pravac a suprotnog su smera, da li je to kretanje ravnomerno pravolinijsko?

5. Ako balon koji stoji na podlozi i sila reakcije podloge koja deluje na balon iznosi 7,5N; kolika je masa tog balona?
6. Ako je dužina daske 90cm i ta daska je pričvršćena na jednom kraju zida. Moment sile koji deluje na nju kada je teret na njenom suprotnom kraju 8Nm. Kolika je masa tereta?

7. Nesavitljiva daskica, zanemarljive mase, dužine 30cm leži na stolu. Na daskicu , na rastojanju 12cm od jednog njenog kraja nalazi se kocka mase 200g. Kolikom najmanjom silom treba delovati na drugi kraj daskice da bi se podigla kocka/ teret?

8. Sila potiska koja deluje na jaje potpuno zaronjeno u čaši obične vode 0,59N. Kolika je zapremina tog jajeta?

60cm³

9. Gustina kugle potopljene u vodu je 2,52g/cm³. Kolika je njegova zapremina ako je sila potiska koja deluje na tu kuglu 0,019N?

2cm³

10. Pod polugom podrazumevamo svako čvrsto telo koje se kreće oko nepokretne tačke - oslonca. Da ili ne?
11. Moment sile jednak je proizvodu sile i dužine kraka sile. Tačno ili netačno?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ