Линеарна функција – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Линеарна функција – тест

Резултат теста

1. Које од наведених функција су линеарне?

2. Дата је функција y=4x-2. Нађи вредност зависно променљиве y за вредност независно променљиве -5. (Унети само број)

3. Нека је дата линеарна фунцкија f(x)=3x-5. Одреди вредност f(-1). (Унети само број)

4. Дата је линеарна функција f(x)=3x-5. Одреди вредност f(0).

5. Дата је линарна функција f(x)=-3/4x-1. Одреди f(8). (Унети само број)
6. Дата је линарна функција f(x)=-3/4x-1. Одреди f(0). (Унети само број)

7. Запиши линеарну функцију y=kx+n ако је k=-3, n=3.

8. Нека је дата функција y=3x+2. Одреди вредност независно променљиве x за коју је y=2.

9. Дата је функција f(x)=-2x+1. Одреди вредност независно променљиве x за коју је f(x)=-5. (Унети само број)

10. Одреди тачку пресека y-осе и графика функције y=4x-7.
11. Одреди тачку пресека y-осе и графика функције x-7y+7=0

12. Дата је функција y=3x-5.Одреди вредност независно променљиве x за коју је y=4.

13. Провери да ли је x=2 нула функције у 5x-y-6=0.

14. Одреди нулу функције: f(x)=3x-9 (Унети само број)

15. Одреди нулу фунцкије y y=-2x+6
16. Одреди вредност параметра p тако да функција y=x-p има нулу за x=2.

17. Нацртај график линеарне функције и установи да ли је растућа или опадајућа: y=-2x+1

18. Ако је функција y=(4-2p)x+7 растућа, онда је параметар p:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ