Životni procesi kod biljaka

Životni procesi kod biljaka

Jednoćelijske eukarije

1. _______ apsorbuje Sunčevu svetlost i omogućava da se svetlosna energija transformiše u hemijsku.

2. Kako se nazivaju otvori na naličju lista biljaka?

3. U toku ćelijskog disanja od molekula ______ i _______ nastaju _______ i _______.

4. Ćelijsko disanje je proces oslobađanja energije iz hrane u ćelijskim organelama ________.

5. Za proces fotosinteze biljka mora da ima:
6. U kojim organima biljke čuvaju veći deo hrane?

7. Mahovine nemaju koren, imaju ______.

8. Paprati, golosemenice i skrivenosemenice:

9. Stome su građene od:

10. ________ je proces odavanja vodene pare sa lista biljke kroz stome.
11. Koje biljne organele upijaju Sunčevu svetlost?

12. U toku fotosinteze biljka stvara:

13. Višećelijske alge vodu upijaju celim telom.

14. Fotosinteza se vrši u svim zelenim delovima biljke, a najviše u ______.

15. U procesu fotosinteze se stvara:
16. Označiti životne procese kod biljaka:

17. ______ sami stvaraju hranu.

18. ________ povećavaju površinu kojom koren upija vodu.

19. Zeleni bičar je:

20. Na površini lista skrivenosemenica nalazi se:
21. Fotoautotrofni organizmi su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

70