Полиноми – сабирање, одузимање и множење (7.р.)

Полиноми – сабирање, одузимање и множење (7.р.)

Полиноми – утврђивање

Полиноми – тест (7.r.)

Резултат теста

1. Вредност израза 5 х² за х = − 10 једнак је:

2. Колико чланова има полином: a²-2ab³-1 ?

3. Решење једначине 4x−7−(3x+1)=−2 је:

4. Вредност израза x³+ 3xy −5y за x =−2 и y=6 је:

5. Збир монома 3ab − 6ab је:
6. Збир монома 5ax −(− 2ax) − 9ax је:

7. Биному 4x − 5y² супротан бином је:

8. Бином x²y³z⁴ + x⁴y⁴ је степена:

9. Сређени облик полинома 5b² − 7b + 4b² − 2 + 8b је:

10. (5x+3y−6)−(x−7)+(−5y+4x) је:
11. Упрости израз (4a³ - 8a - 4a²) + (7a³ - 7 - 6a)

12. Упрости израз (4n⁴ - 8n + 4) - (8n² + 4n⁴ + 1)

13. Упрости израз (5x⁴ - 4x³ - 2x² + x - 19) - (x⁴ + 5x³ + 8x² + x + 5)

14. Збир полинома A=5x²−3x−7x²+2+6x и B=4x²−2x² +5x−6+2x² −5x+18 je:

15. Разлика полинома A=5x²−3x−7x²+2+6x и B=4x²−2x² +5x−6+2x²−5x+18 je:
16. Степен полинома 3x-4x⁵+7x⁴-6x²+2 je:

17. Производ монома 5 и бинома 3x+2 je:

18. Полином 4x²-3x+5 je:

19. Помножи a-3 и a+10

20. Помножи биноме: (2y-1)(y+2)
21. Помножи : (2x-3)(2x+3)

22. Израчунај: 2x(-2x-3)

23. Израчунај: (4m+1)(5n-2)=

24. Израчунај: (3x-6)(7x+7)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ