Grananje u programima. Naredbe if, elif, else – Test za 7. Razred

Kreiranje hiperveza – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Često je u programima potrebno proveriti da li je neki uslov ispunjen i u zavisnosti od rezultata tog upita usmeriti tok izvršavanja programa.

2. Znakovi za poređenje su?

3. Znak za različito je:

4. Naredbe If, else služe za?

5. U slučaju da iskaz nije tačan, izvršavaju se neke druge naredbe.
6. U slučaju da je istovremeno potrebno zadovoljiti više uslova, može se primeniti više upita međusobno povezanim kojim rečima?

7. Komanda elif koristi se kada postoji više upita koji se nalazi u nizu jedan pored drugog.

8. Nakon uslova se mora navesti koji karakter?

9. Naredbe koje se izvršavaju uslovno ne moraju se malo uvući.

10. Naredbe if-else tokom programa se razdvaja na dve mogućnosti:
11. Za naredbe koje se izvršavaju ispod if ili ispod else se kaže da tok programa na tom mestu:

12. Uslov je ispunjen ako?

13. Ako želimo porveriti parnost broja koristićemo uslov?

14. Koja se naredba koristi za donošenje odluka u programu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ