Prijem i reagovanje na draži (čula)

Prijem i reagovanje na draži (čula)

1. Mozak je nastao od ______ dela nervne cevi grupisanjem nervnih ćelija u glavenom regionu.

2. Osnovna jedinica građe nervnog sistema je:

3. Kičmenjaci imaju:

4. Receptori primaju draž i pretvaraju je u nadražaj. Nakon toga ________ sprovode nadražaj do odgovarajućeg centra.

5. Čulo ukusa reaguje na:
6. Kako se nazivaju spojevi između nervnih ćelija ili između nervnih i efektorskih ćelija?

7. Čulne ćelije su ______ ćelije specijalizovane za prijem samo određene vrste draži.

8. U koži postoji više receptora za bol nego za dodir.

9. Dupljari imaju:

10. Receptori za bol su osetljivi na mehaničke, toplotne i:
11. U pomoćne delove oka spada:

12. Kod kičmenjaka čulne ćelije za registrovanje ukusa smeštene su:

13. Na koju vrstu draži reaguju termoreceptori?

14. Jedino ____ imaju ušne školjke.

15. Najveći čulni organ je:
16. Svaka promena uslova u životnoj sredini ili u unutrašnjosti organizma koju organizam prepoznaje naziva se:

17. Kako se zove čulni organ riba pomoću kojeg one osećaju i najmanja strujanja vode?

18. Koje čulo reaguje na svetlost?

19. Čulo mirisa i čulo ukusa su:

20. Kod čoveka ćelije čula ukusa su grupisane u čulne ______ koje se nalaze na jeziku.
21. Koju vrstu draži primaju mehanoreceptori?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста