Prijem i reagovanje na draži (čula)

Prijem i reagovanje na draži (čula)

1. Čulo ukusa reaguje na:

2. Čulne ćelije su ______ ćelije specijalizovane za prijem samo određene vrste draži.

3. Mozak je nastao od ______ dela nervne cevi grupisanjem nervnih ćelija u glavenom regionu.

4. Jedino ____ imaju ušne školjke.

5. Najveći čulni organ je:

6. Receptori primaju draž i pretvaraju je u nadražaj. Nakon toga ________ sprovode nadražaj do odgovarajućeg centra.

7. U pomoćne delove oka spada:

8. U koži postoji više receptora za bol nego za dodir.

9. Kičmenjaci imaju:

10. Kod kičmenjaka čulne ćelije za registrovanje ukusa smeštene su:

11. Osnovna jedinica građe nervnog sistema je:

12. Čulo mirisa i čulo ukusa su:

13. Kako se nazivaju spojevi između nervnih ćelija ili između nervnih i efektorskih ćelija?

14. Koje čulo reaguje na svetlost?

15. Receptori za bol su osetljivi na mehaničke, toplotne i:

16. Svaka promena uslova u životnoj sredini ili u unutrašnjosti organizma koju organizam prepoznaje naziva se:

17. Dupljari imaju:

18. Na koju vrstu draži reaguju termoreceptori?

19. Kako se zove čulni organ riba pomoću kojeg one osećaju i najmanja strujanja vode?

20. Koju vrstu draži primaju mehanoreceptori?

21. Kod čoveka ćelije čula ukusa su grupisane u čulne ______ koje se nalaze na jeziku.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста