Osnovi telekomunikacija – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Tekomunikacije se bave:

2. Reč telekomunikacije se sastoje od:

3. Prenos elektromagnetnih talasa moguć je samo ako imaju visoku frekvenciju.

4. Čovek može čuti zvuk čija je frekvencija između:

5. Spajanje nosećeg signala i signala niske frekvencije zove se:
6. Modulacija može biti:

7. Uređaj koji zvuk pretvara u električnu struju naziva se:

8. Vibriranje membrane mikrofona proizvodi slabu električnu struju niske frekvencije.

9. Na slici je prikazan?

10. Označite koja od slike predstavlja visokofrekventni singnal?
11. Televizija predstavlja sistem koji služi za prenos živih slika na manje ili veće udaljenosti pomoću elektromagnetnih talasa.

12. TV predajnik radi tako da se prvo slika u video kameri pretvara u električne impulse, koji se zovu video:

13. Kineskop je stakleni balon iz kojeg je izvučen vazduh čija je prednja strana premazana luminiscentnim materijalom i zove se ekran.

14. U grlo kineskopa je smeštena:

15. Princip rada TV u boji se zasniva tako da se sve boje i njihove nijanse mogu dobiti mešanjem svetlosti iz tri izvora sa tri različite koje boje:
16. Najvažniji element antene je:

17. Antena se postavlja na najviši deo krova, dalje od provodnika jake struje, metalnih cevi.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ