Matematika – sistematizacija (8.r.)

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод

Систематизација

Резултат теста

1. Poluprečnik kružnice je 7 cm. Tada je njegov obim:

2. Površina kruga čiji je prečnik 10 cm iznosi:

3. Obim kruga čija je površina 121π cm² iznosi :

4. Površina kruga čiji je obim 37,68 cm iznosi :

5. U kvadrat čiji je obim 24 cm upisan je krug. Površina tog kruga iznosi :
6. Veličina ugla β sa date slike iznosi :

7. Pod kojim se uglom vidi tetiva BC iz tačke A na datoj slici ako tetiva deli kružnicu u odnosu 1:2

8. Tetiva MN deli kružnicu u odnosu na 2:3. Pod kojim se uglom vidi tetiva MN iz manjeg kružnog luka:

9. Dužina kružnog luka čiji je poluprečnik 10cm i odgovarajući centralni ugao 72° iznosi:

10. Dužina kružnog luka iznosi 11cm. Koliki je centralni ugao koji odgovara tom luku ako se zna da je dužina poluprečnika kruga 6cm (π=22/7)
11. Koliki je prečnik kruga iz kojeg je izrezan isečak površine 25π cm2, a dužina odgovarajućeg luka iznosi 10π cm? ( upiši odgovarajući broj )

12. Dužina luka koji odgovara centralnom uglu od 15° je 5/6 π cm . Odredi površinu kružnog isečka.

13. Odredi obim figure sa slike:

14. Izračunaj površinu osenčenog dela figure sa slike:

15. Obim osenčenog dela figure sa slike iznosi :
16. Krug površine 36π cm² razrezan je na četiri jednaka dela. Izračunaj obim jednog od tih delova:

17. Put od Markove do babine kuće prikazan je na slici. Koliki če put preći Marko da bi stigao do babe ako kružni delovi puta predstavljaju četvrtinu kružnice. odnosno polukružnicu (π=3)

18. Površina kružnog isečka čiji je poluprečnik 6cm, a odgovarajući centralni ugao 120° iznosi:

19. Kružni luk dužine 18π cm iznosi 3/4 kružnice. Poluprečnik te kružnice iznosi:

20. Kružnom luku koji čini 5/8 kružnice odgovara centralni ugao od:
21. Tački A sa slike tačka koja je simetrična u odnosu na koordinatni početak je tačka sa koordinatama :

22. Na osnovu date slike odaberi tačna tvrđenja:

23. Na osnovu date slike odaberi tačna tvrđenja:

24. Na osnovu date slike odaberi tačna tvrđenja:

25. Rastojanje između tačaka A ( 1,-3) i B(7,5) u koordinatnoj ravni iznosi: (upiši odgovarajući broj)
26. Površina četvorougla ABCD određenog tačkama A(-2,5) B(-2,-3) C(3,-5) D(3,7) iznosi : (upiši odgovarajući broj)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ