Nezasićeni ugljovodonici, alkeni -test za 8. razred

Nezasićeni ugljovodonici, alkeni -test za 8. razred

Грађа омотача атома елемента – тест

Грађа атома елемента – тест

Атоми хемијских елемената – тест

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Nezasićeni ugljovodonici, alkeni – test za 8. razred

1. Šta su alkani?

2. Opšta molekulska formula alkana je:

3. Kako nazivamo niz jedinjenja u kom se dva uzastopna člana razlikuju za istu atomsku grupu?

4. Šta su alkil grupe?

5. Na slici iznad se nalazi formula:
6. Koji tip ugljovodnika ima molekule sa bar jednom dvostrukom ili bar jednom trostrukom vezom?

7. Nazasićeni aciklični ugljovodonici koji u svom molekulu sadrže jednu dvostruku vezu su:

8. Funkcionalna grupa alkena je:

9. Funkcionalna grupa određuje:

10. Alkeni sadrže 3 vodonikova atoma manje u odnosu na alkane sa istim brojem ugljenikovih atoma.
11. Opšta molekulska formula alkena je:

12. Koja je molekulska formula alkena ako je n=3?

13. Najprostiji alken je:

14. Na slici iznad se nalazi:

15. Na slici iznad je racionalna strukturna formula:
16. Na slici iznad se nalazi strukturna racionalna formula:

17. Koja je molekulska formula drugog člana homologog niza alkena?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста