Императив – тест

Императив – тест

Комуникативна функција независних предикатских реченица – тест

Непостојано А и прелазак Л у О

Јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, губљење сугласника

Резултат теста

1. Императив глагола ПИТИ гласи:

2. Заповест за 3. лице једнине гласи:

3. У којој реченици је исказана забрана.

4. Императив је заповедни начин.

5. Можемо да се обраћамо некоме ко није присутан ако употрбимо речцу ________.

6. Императив глагола РАЗУМЕТИ гласи:

7. Императив глагола ЗАСУКАТИ гласи:

8. У којој реченици је исказана заповест.

9. Императив се најчешче користи у __________ обраћању.

10. Императив има облике само за 2. лице _________ и за 1. и 2. лице множине.

11. Императив глагола ОБОЈИТИ гласи:

12. Императив (заповедни начин) је прост и личан глаголски облик којм се изриче

13. У којој реченици препознајеш императив.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ