Императив – тест

Императив – тест

Комуникативна функција независних предикатских реченица – тест

Непостојано А и прелазак Л у О

Јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, губљење сугласника

Резултат теста

1. Можемо да се обраћамо некоме ко није присутан ако употрбимо речцу ________.

2. У којој реченици је исказана заповест.

3. Императив се најчешче користи у __________ обраћању.

4. Императив глагола ОБОЈИТИ гласи:

5. Императив (заповедни начин) је прост и личан глаголски облик којм се изриче
6. Императив глагола РАЗУМЕТИ гласи:

7. Императив глагола ПИТИ гласи:

8. Императив је заповедни начин.

9. Императив има облике само за 2. лице _________ и за 1. и 2. лице множине.

10. У којој реченици препознајеш императив.
11. У којој реченици је исказана забрана.

12. Заповест за 3. лице једнине гласи:

13. Императив глагола ЗАСУКАТИ гласи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ