Императив – тест

Императив – тест

Комуникативна функција независних предикатских реченица – тест

Непостојано А и прелазак Л у О

Јотовање, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, губљење сугласника

Резултат теста

1. Императив има облике само за 2. лице _________ и за 1. и 2. лице множине.

2. У којој реченици је исказана заповест.

3. Императив глагола ПИТИ гласи:

4. Императив (заповедни начин) је прост и личан глаголски облик којм се изриче

5. Заповест за 3. лице једнине гласи:
6. Императив се најчешче користи у __________ обраћању.

7. Можемо да се обраћамо некоме ко није присутан ако употрбимо речцу ________.

8. Императив глагола ЗАСУКАТИ гласи:

9. Императив глагола РАЗУМЕТИ гласи:

10. У којој реченици је исказана забрана.
11. У којој реченици препознајеш императив.

12. Императив глагола ОБОЈИТИ гласи:

13. Императив је заповедни начин.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ