Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Гласови – тест

Падежи – тест

Стилске фигуре – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Глаголи у аорисуту казују радњу која се догодила:

2. Када неки глагол конструишемо у плусквамперфекту користимо:

3. У Нишу ПОХАЂА гимназију.

4. Ти ћеш учити. Ова реченица је у...

5. Означи глагол у плускавмперфекту:

6. Како гласи глагол урадити у 1. лицу једнине аориста?

7. Ко оно беше Милица? У реченици је употребљен:

8. РЕКОШЕ ми да је она ту.

9. Означи правилно написане глаголске облике:

10. Како гласи глагол замолити у аористу и плусквамперфекту (који се гради од перфекта) за 2. л. мн.

11. Глаголски облици који казују прошло време су:

12. Како гласи глагол потражити у 1.л. множине плусквамперфекта (који се гради са имперфектом)?

13. У реченици: Он бејаше урадио домаћи, употребљен је:

14. УРАДИО САМ све задатке.

15. Ја пецијах хлеб. Глагол у имперфекту можемо заменити глаголом у _____________ тако да се значење не промени. Одабери оно што недостаје.

16. Ви СТЕ БИЛЕ УРАДИЛЕ домаћи задатак.

17. Надамо се да НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ.

18. Инфинитивна основа глагола ГЛЕДАТИ је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ