Сличност- контролни задатак

Резултат теста

1. Размера 12:16 једнака је размери:

2. Ако је BD||CE, AB=12cm, AD=15cm и AE=20cm, онда је дужина дужи АC једнака:

3. Марко је висок 150 cm, а његов отац 180cm.Ако је дужина Маркове сенке 50 cm, дужина сенке његовог оца у истом тренутку је:

4. Који од датих парова дужи су самерљиве дужи?

5. Ако је a:b=2:3, тада је:
6. Размера дужи MN:PQ je 5:6.Ако је дужина дужи МN=10cm, онда је дужина дужи PQ једнака:

7. У једнакостраничном троуглу самерљиве су дужине:

8. Ако два троугла имају мере 70° и 30°, онда два угла њему сличног троугла имају мере:

9. У тренутку када јарбол висине 3m има сенку дужине 5m, зграда има сенку дужине 60m.Одредити колика је висина зграде.

10. Свака два:
11. Однос површине сличних троуглова једнак је односу:

12. Висина правоуглог троугла која одговара хипотенузи дели хипотенузу на одсечке чије су дужине 12cm и 4cm.Дужина те висине је?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ