Електрична струја – тест

Електрична струја – тест

Резултат теста

1. Мерна јединица за јачину струје је:

2. Ознака за напон је:

3. Мерна јединица за напон је:

4. Рад електричне струје рачунамо по формули:

5. Ознака за снагу електричне струје је:
6. У изолаторе се убрајају:

7. У батеријама и акумулаторима:

8. Мерна јединица за електромотрону силу је:

9. Основни елементи струјног кола су:

10. Која физичка величина је бројчано једнака количини наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника у једници времена.
11. Мерна јединица за електричну отпорност је

12. Електрична отпорност проводника сразмерна је специфичној отпорности проводника и дужини проводника, а обрнуто сразмерна површини попречног пресека.

13. Поред електрона носиоци наелектрисања могу бити:

14. Електрична струја може бити

15. Носиоци електричне струје у течностима су:
16. Ако прегори сијалица број 2, која ће сијалица наставити са светли?

17. Означи изворе једносмерне струје.

18. Одреди еквивалентну отпорност у делу струјног кола на слици.

19. У зависности од намене, струја испољава:

20. Струја тече кроз проводник ако на његовим крајевима постоји разлика.
21. Формула за израчунавање јачине електричне струје је:

22. Џул-Ленцов закон се односи на:

23. Уколико смањимо електричну отпорност у колу јачина струје ће се

24. Омов закон за цело струјно коло гласи:

25. Електрична струја је....
26. Како се рачуна јачина електричне струје?

27. Елементи елекричног кола који су потребни да сијалица светли

28. Напон је...

29. Код редно везаних отпорника

30. Кад се отпорници вежу паралелно
31. Ако је јачина струје 2 А, а електрични отпор проводника износи 10 Ω , колики је напон?

32. Електрично бројило је инструмент који мери

33. Ако пећ снаге 2 kW ради у току месец дана сваког дана по 10 сати, израчунај месечну потрошњу електричне енергије у kWh. Потрошња је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ