Pitagorina teorema – test (7.r.)

Pitagorina teorema – test (7.r.)

Питагорина теорема

Питагорина теорема

Резултат теста

1. Stranica kvadrata ima dužinu 12cm. Dužina dijagonale tog kvadrata je

2. Stranice pravougaonika imaju dužinu 12cm i 5cm. Dijagonala tog pravougaonika ima dužinu:

3. Trougao stranica dužina 15cm, 10cm, 20cm je pravougli.

4. Trougao stranica dužina 15cm, 20cm, 25cm je pravougli.

5. Hipotenuza trougla ima dužinu 12cm, a jedan ugao tog trougla ima meru 60° Katete imaju dužine:
6. Visina jednakostraničnog trougla stranice 8cm ima dužinu:

7. Visina jednakostraničnog trougla ima dužinu 24√3 cm. Stranica tog trougla ima dužinu:

8. Površina jednakostraničnog trougla iznosi P=64√3 ​cm² . Stranica ima dužinu:

9. Ako poluprečnik upisane kružnice u jednakostranični trougao ima dužinu 4√3 cm onda poluprečnik opisane kružnice ima dužinu

10. Dužina dijagonale kvadrata površine 100cm² je
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ