Неметали, оксиди неметала и киселине – контролни задатак

Неметали, оксиди неметала и киселине – контролни задатак

Алкени и алкини – тест

Естри – тест

Угљоводоници – тест

Резултат теста

1. Мања група хемијских елемената који су по свом масеном уделу заступљенији у природи су:

2. У молекулима неметала атоми су повезани поларним ковалентним везама.

3. Шта од наведеног сматрамо добрим проводником електрицитета?

4. Због своје велике реактивности у природи су заступљени у облику једињења. Реч је о:

5. Шта је тачно?
6. Зашто се бели фосфор чува у дестилованој води?

7. Који од понуђених елемената је најреактивнији, а који најмање?

8. Којој групи и периоди припада сумпор?

9. Које боје је сумпор?

10. SO2 има валенцу сумпора:
11. Користи се за избељивање, стерилизацију сувог воћа, дезинфекцију бачви. Реч је о:

12. Атоми повезани јаком трокструком везом су одлика:

13. Који оксид азота са водом даје нитратну киселину?

14. На датој слици се налази:

15. Дијамант проводи електрицитет.
16. Фулерен спада у:

17. Љубичаста супстанца је:

18. За њу кажемо да има два пута већу густину од воде. Реч је о:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ