Угљоводоници – тест

Угљоводоници – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Угљоводоници – тест

Резултат теста

1. Molekulska formula za 3.3-dimetil-1-heksin je:

2. Označi supstance koje predstavljaju hemijska jedinjenja:

3. Treći član homologog niza alkina je:

4. Sagorevanjem 32g metana nastaje:

5. Ugljovodonici sadrže atome sledećih elemenata:
6. Koliko grama propina je potrebno da sagori da bi se oslobodilo 0.5mol ugljen-dioksida? С-12, Н-1, О-16

7. Napiši molekulsku formulu 2-butina:

8. Označi tačnu tvrdnju:

9. Sagorevanjem ugljovodonika oslobađa se energija i na tome se zasniva primena ugljovodonika kao goriva:

10. Za benzen ne važi tvrđenje:
11. Adicijom hlora na 1-buten nastaje:

12. Acetilen se koristi za zavarivanje metala zato što:

13. Koje od sledećih tvrđenja je tačno?

14. Molekulska formula za 2-metil-1-buten je:

15. Molekulska formula butena je:
16. Butan se u domaćinstvu koristi zato što:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ