Угљоводоници – тест

Угљоводоници – тест

Резултат теста

1. Ugljovodonici sadrže atome sledećih elemenata:

2. Acetilen se koristi za zavarivanje metala zato što:

3. Označi tačnu tvrdnju:

4. Treći član homologog niza alkina je:

5. Molekulska formula butena je:

6. Butan se u domaćinstvu koristi zato što:

7. Napiši molekulsku formulu 2-butina:

8. Molekulska formula za 2-metil-1-buten je:

9. Molekulska formula za 3.3-dimetil-1-heksin je:

10. Sagorevanjem 32g metana nastaje:

11. Sagorevanjem ugljovodonika oslobađa se energija i na tome se zasniva primena ugljovodonika kao goriva:

12. Označi supstance koje predstavljaju hemijska jedinjenja:

13. Koje od sledećih tvrđenja je tačno?

14. Adicijom hlora na 1-buten nastaje:

15. Koliko grama propina je potrebno da sagori da bi se oslobodilo 0.5mol ugljen-dioksida? С-12, Н-1, О-16

16. Za benzen ne važi tvrđenje:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ