Građa ljudskog tela; hijerarhijski niz od organizma do ćelije-Test za 6. razred

Građa ljudskog tela; hijerarhijski niz od organizma do ćelije-test za 6. razred

Biologija: Ćelija – test (5.r.)

Резултат теста

1. Nauka koja se bavi proučavanjem unutrašnje građe organizma je:

2. Fiziologija je nauka koja se bavi proučavanjem:

3. Kod jednoćelijskih organizama:

4. Višećelijski organizmi ne mogu biti mikroskopskih veličina.

5. Skup ćelija slične građe, oblika, funkcije i porekla nazivamo:
6. Organ je izgrađen od:

7. Respiratorni sistem, odnosno sistem organa za disanje je primer:

8. Na primeru sistema organa za varenje označiti tkivo:

9. U okviru drva života postoje tri domena, a to su:

10. U eukarije ubrajamo:
11. Kod jednoćelijskih organizama najviši nivo organizacije predstavlja:

12. Protisti mogu biti:

13. Višećelijske gljive su izgrađene od:

14. Kod biljaka je najviši nivo organizacije:

15. Sunđeri su životinje jednostavne građe, najviši nivo organizacije kod njih predstavlja:
16. Životinje kojima najviši nivo organizacije predstavlja tkivo su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ