Transport supstanci kroz biljku

Transport supstanci kroz biljku

Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Transport supstanci kod čoveka i životinja

1. ________ transportuje vodu i mineralne materije od korena ka listu.

2. U kojim organelama se obavlja fotosinteza?

3. Sila koja potiskuje vodu u nadzemne delove biljke naziva se _______ pritisak.

4. Koren, stablo i list su:

5. Kako se naziva posebno tkivo koje je kod biljaka zaduženo za transport supstanci?
6. Elementi ksilema su:

7. Ksilem je građen od mrtvih ćelija sa odrvenelim zidovima.

8. Seme je vegetativni biljni organ.

9. _________ je proces izlučivanja vode u vidu vodene pare.

10. Floem je građen od:
11. Označiti funkcije korena:

12. Označiti reproduktivni biljni organ:

13. Fotosinteza je proces u kom biljke koriste energiju svetlosti Sunca, _______ i vodu, pri čemu stvaraju _______ i kiseonik.

14. Biljke koje žive u vodi:

15. Biljke u procesu _______ same sebi stvaraju hranu.
16. Provodni snopići se sastoje od:

17. Hranljive materije se provode od ______ ka svim delovima biljke.

18. Koren upija vodu i mineralne materije iz zemljišta, koje putem stabla bivaju transportovane do ______.

19. Kako se naziva proces odavanja vode u vidu vodenih kapljica?

20. Od korena ka listovima provode se:
21. U kojoj zoni korena se vrši upijanje vode sa rastvorenim mineralnim materijama?

22. Označiti nevaskularnu biljku:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста