Углови четвороугла – тест

Углови четвороугла – тест

Deltoid – tes

Резултат теста

1. Збир унутрашњих углова четвороугла је:

2. Суседне суплементне углове унутрашњих углова четвороугла називамо спољашњи углови четвороугла.

3. Ако су четвороуглу три угла права, колики му је четврти угао? Које је врсте тај четвороугао?

4. Нека је α један унутрашњи угао четвороугла. Колики је спољашњи угао α1 тог угла ако је α=44°?

5. Задата су два унутрашња угла ромба: α=30° и β=150°.Колики су њихови наспрамни углови?
6. Нека су у четвороуглу унутрашњи углови: α=56°, β=94° и δ=98°.Колики је његов четврти угао?

7. Нека су у четвороуглу два спољашња угла α1=48° и β1=125° и један унутрашњи угао δ=98°.Израчунати остале спољашње и унутрашње углове овог четвороугла.

8. Мера једног угла четвороугла је 59°.Израчунати меру њему одговарајућег спољашњег угла.

9. Одредити непознате углове четвороугла ако је: α=59°, β=72° и спољашњи угао δ1=93°.

10. Одредити непознате углове четвороугла ако је: β=44° и спољашњи углови α1=117° и γ1=52°.
11. Одредити непознате углове четвороугла ако је угао α=114°, а остала три су једнака.

12. Одредити непознате углове четвороугла ако је дато да се углови четвороугла редом разликују за 32°.

13. Одредити непознате углове четвороугла ако је дато: α=2γ, а друга два наспрамна угла су права.

14. Одредити непознате углове четвороугла ако је дато да су углови једнаки α, 2α, 4α, 5α.

15. Задат је четвороугао са угловима α, β, γ, δ.Ако је угао α петоструко већи од угла γ, угао β за 15° већи од угла γ, а угао δ је 1/2 угла γ, израчунати све углове овог четвороугла.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ