Ponavljanje u programima: Petlja for – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. U programima je često potrebno da se određena naredba ili blok naredbi ponove više puta.

2. U Pajtonu je nemoguće definisati blokove naredbi koji se ponavljaju određeni broj puta.

3. Ugrađena funkcija koja se koristi za stvaranje skupa vrednosti koje uzima promenljiva i naziva se?

4. Koji opseg sadrži vrednosti 1, 2, 3 ?

5. Koliko vrednosti sadrži opseg? range(1, 10, 2)
6. Koji od ponuđenih kodova treba dodati na obeleženo mesto da bi program pri izvršavanju 3 puta ispisao Dobar dan? Izaberi tačan odgovor:

7. Sa kojim od ponuđenih kodova dodatim na obeleženo mesto program NEĆE pri izvršavanju ispisati 5 putaDobar dan? Izaberi tačan odgovor:

8. Šta će biti rezultat narednog programa, ako mu se pri pokretanju na svakom unosu daje broj 2? Izaberi tačan odgovor:

9. Šta će biti rezultat izvršavanja sledećeg Pajton koda? Izaberi tačan odgovor:

10. Telo petlje mogu da čine bilo koje naredbe, pa i naredbe grananja, ali i druge petlje.
11. Ako se u pozivu funkcije navedu tri argumenta, treći od njih određuje korak za koji se u svakom koraku petlje vrši uvećavanje brojačke promenljive.

12. Naglasimo da je kolekcija takva da se njeni elementi ne čuvaju istovremeno u memoriji , već se tokom rada petlje gradi jedan po jedan element ove kolekcije.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ