Skica, tehnički crtež (ortogonalna projekcija i perspektiva) – Test za 6. Razred

Kućne instalacije – Test za 6. Razred

Faze u izgradnji građevinskog objekta, situacioni plan – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Ortogonalna projekcija predstavlja?

2. Koji je izraz za spoljašnji izgled građevine?

3. Da bi se tehnički crtež mogao izraditi, čitati ili koristiti moraju se poznavati propisana pravila o vrstama linija, načinu kotiranja, o simbolima-oznakama za delove građevine, razmeri i slično.

4. Crteži u građevinarstvu se crtaju najčešće u:

5. Ortogonalna projekcija se još naziva i?
6. Razmere za umanjenje su:

7. Razmere za uvećanje su:

8. Za razmeru 1:5 znači:

9. Ortogonalna projekcija je?

10. Prikazivanje objekata u prostoru vrši se pomoču:
11. Glavna karakteristika crteža u perspektivi je to da mu horizontalne paralelne ivice predmeta nisu paralelne na crtežu, već ako ih produžimo u nedogled teže da se spoje u jednoj tački.

12. Presek se obeležava:

13. Odnos dimenzija predmeta u prirodi i na crtežu naziva se:

14. Kotiranje u građevinarstvu se razlikuje od kotiranja u drugim oblastima.

15. Mere se uvek označavaju u?
16. U građevinarstvu se koriste posebne oznake -simboli kojipredstavljaju delove građevine.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ