Sila teže i trenja

Резултат теста

1. Tela koja se kreću samo pod dejstvom sile teže, imaju konstantno ubrzanje koje nazivamo _________.

2. Ubrzanje slobodnog pada je

g=9,81m/s²

3. U zavisnosti od početne brzine tela, kada telo nema početnu brzinu to kretanje je onda_________

4. Navedi tri oblika sile trenja

5. Kod slobodnog padanja zavisnost brzine od kretanja, napisati formulom
6. Brzina tela koje slobodno pada predstavi formulom

v²=2g•s

7. Sila trenja mirovanja deluje na telo sve dok ono miruje u odnosu na podlogu, a na njega deluje sila u pravcu podloge. Da ili ne?

8. Sila trenja klizanja se javlja kada telo klizi po podlozi i uvek je usmerena suprotno od brzine tela. Tačno ili netačno?

9. Tanja je pustila novčić da slobodno pada sa mosta u reku. Vreme padanja je 5s. Koliko je rastojanje od mosta do reke?

10. Koliki je koeficijent trenja ako je sila kojom ploča deluje na podlogu 1kN a izmerena sila trenja prilikom guranja ploče po podlozi 500N?
11. Ako je brzina posle nekog vremenskog perioda slobodnog padanja v=29,4m/s. Koliki je taj vremenski period?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ