Примена Питагорине теореме на ромб и трапез

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Примена Питагорине теореме на ромб и трапез

Примена Питагорине теореме на једнакокраки и једнакостранични троугао

Резултат теста

1. Колико износи површина правоуглог трапеза чије су основице дужина 12cm и 8cm а унутрашњи угао на основици износи 45⁰?

2. Површина правоуглог трапеза је 24cm². Ако су дужине основица 10cm и 6cm израчунати обим трапеза.

3. Обим ромба чије су дијагонале дужина 18cm и 24cm износи:

4. Одредити висину једнакокраког трапеза чије су основице дужина 12dm и 6dm а крак има дужину 5dm.

5. Колико износи површина ромба чија је страница дужине 4cm а мера једног унутрашњег угла датог ромба износи 60⁰?
6. Ако је страница ромба дужине a=10cm, једна дијагонала има дуужину d₁=16cm, дужина друге дијагонале је:

7. Колико износи површина правоуглог трапеза чије су основице дужина 13dm и 5dm, а крак има дужину 10dm?

8. Полупречник уписане кружнице ромба чији је обим 100cm и једна дијагонала дужинe 30cm износи:

9. Израчунати обим једнакокраког трапеза чије су основице дужина 28m и 10m а висина трапеза износи 12m.

10. Колики је обим једнакокраког трапеза чија је краћа основица дужине 6cm и крак дужине 5cm а мера унутрашњег угла на дужој основици износи 60⁰?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ