Примена Питагорине теореме на једнакокраки и једнакостранични троугао

Резултат теста

1. Колика је дужина странице x у датом правоуглом троуглу са слике?

2. На основу дате слике правоуглог троугла, одредити колика је дужина непознате странице y.

3. Колика је дужина основице једнакокраког троугла ако висина која јој одговара има дужину 12cm а крак је дужине 13cm?

4. Колика је дужина странице а у датом правоуглом троуглу?

5. Колико износи површина једнакостраничног троугла чија је страница дужине 4cm?

6. Колико износи дужина висине која одговара основици једнакокраког троугла, ако основица тог троугла има дужину 24dm а крак 20dm?

7. Колики је обим једнакокраког троугла ако је крак дужине 10m, а висина која одговара основици има дужину 8m?

8. Израчунати површину једнакокраког троугла ако је основица дужине 32m а крак има дужину 20m.

9. Колико износи површина једнакостраничног троугла чија је висина 6√3cm?

10. Колики је обим једнакостраничног троугла чија висина има дужину од 10√3cm?

11. Колико износи површина једнакокраког троугла чија је основица дужине 18dm а крак има дужину 15dm?

12. Колика је дужина висине која одговара основици једнакокраког троугла ако крак има дужину 29cm, а основица је дужине 42cm?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ