Сабирање и одузимање рационалних бројева (основни ниво)

Резултат теста

1. За сабирање два рационална броја важи својство комутативности: r1 + r2=r2 + r1.

2. Проверити да је следећа једнакост тачна: -4,8+(-0,12+1,6)=(-4,8+(-0,12))+1,6.

3. Користећи својства сабирања израчунати следеће једнакости: а) 2 4/9 + (-3 5/6); и б) 1 9/16 + (-5 1/24).

4. Израчунати вредност израза a+b ако је а= -2/5 и b= 4/15.

5. Записати све рационалне бројеве у децималном запису, па израчунати: а) (-3,7 + 7/20) +(-2,25); и б)1/8+(-2,13).
6. Израчунати: а) 4/3+(-7/2) и б) -5/36 + 2.

7. Разлика свака два рационална броја је рационалан број.

8. Одредити разлику следећих рационалних бројева: а) -12/17 – 5/17; б) -9/10-1 1/15; в) 7/8-3/4.

9. Одредити a-b ако је а=-2,4 и b=-3/2.

10. Израчунати вредности следећих израза: а) -53-(-25,6); б) 8/15-(-6/20); в) -3 4/9-(-1 2/5).
11. Израчунати вредност израза: (-0,7 - 2/5) - (-1,2 +0,3).

12. Израчунати разлику бројева -3,5 и 4,8 ( где је 4,8 умањилац).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ