Маса и густина

Резултат теста

1. Тело мирује или се креће равномерно праволинијски ако на њега не делују друга тела или ако се њихово деловање узајамно поништава. Ово је:

2. За тело које мирује или се креће равномерно праволинијски кажемо да се налази у стању ___________.

3. Опирање тела промени начина кретања или стања мировања назива се _____________.

4. Ако је тело мировало, оно тежи да се креће, а уколико се кретало, настоји да мирује.

5. Од два тела инертније је оно које има:
6. Тела веће масе имају већу тежину.

7. Формула за израчунавање тежине тела је:

8. Планете Сунчевог система имају исту јачину гравитационих поља.

9. Маса и тежина су:

10. Мерни инструмент за мерење масе је __________.
11. Формула за израчунавање густине је:

12. Изабери тачне тврдње:

13. Израчунај тежину пернице масе 106g. За G узми вредност од 10N/kg.

14. Сила којом компјутер делује на сто износи 145N. Одреди масу компјутера. (G=10 N/kg)

15. Ако је густина тела већа од густине течности, оно ће у њој:
16. Тела која имају исту густиу и свим својим деловима називају се ___________ тела.

17. У теглу запремине 720ml може да стане тачно килограм меда. Одреди густину меда у kg/mᵌ.

18. Коцка спада у тела:

19. Запремина коцке се израчунава тако што се све три димензије _________.

20. Колика је маса оловне коцке чија је ивица дуга 5cm? Густина олова је 11,3 g/mᵌ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ