Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka sa semenom

Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka sa semenom

1. Koja generacija je dominantna kod mahovina?

2. Cvet učestvuje u:

3. Koja od navedenih vrsta biljaka je golosemenica?

4. Ako se muški i ženski cvetovi nalaze na različitim biljkama, one su:

5. Prečice spadaju u:

6. Tučak je izgrađen od žiga, stubića i _______.

7. Kod golosemenica se na istoj biljci nalaze i muški i ženski cvetovi koji su u obliku _______.

8. Oprašivanje je prenošenje polena sa prašnika na _______.

9. Golosemenice naseljavaju:

10. Seme skrivenosemenica je ________.

11. Golosemenice su najraznovrsnija grupa biljaka.

12. Golosemenice rastu kao:

13. Oprašivanje se vrši pomoću:

14. Koja struktura na fotografiji iznad je označena slovom 'F'?

15. Golosemenice su biljke sa semenom kod kojih semeni zametak ______ zatvoren u listolike organe.

16. Koja struktura je na fotografiji iznad označena slovom 'J'?

17. Grupa cvetova na jednoj cvetnoj grani naziva se:

18. Cvetnice i oprašivači su se tokom evolucije:

19. Kod golosemenica seme leži na:

20. Cvetovi koji imaju samo prašnike ili samo tučak nazivaju se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста