Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka sa semenom – test (7.r.)

Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka sa semenom – test (7.r.)

Razmnožavanje i ciklusi razvića biljaka sa semenom

1. Golosemenice su biljke:

2. Oprašivač je:

3. Slovom J na fotografiji iznad označeni su:

4. Slepi miševi su oprašivači.

5. Brojem 10 na fotografiji iznad označeni su:
6. Seme skrivenosemenica je zaštićeno jer je sakriveno u _______.

7. Cvet je _____ organ biljaka.

8. _____ predstavljaju grupu cvetova na jednoj cvetnoj grani.

9. Kod golosemenica se na istoj biljci nalaze i muški i ženski cvetovi.

10. Kod mahovina je dominantna ______ generacija.
11. Golosemenice su drvenaste biljke koje naseljavaju samo ______ sredinu.

12. Brojem 1 na fotografiji iznad označeni su:

13. U papratnice spada:

14. Neki muški cvetovi golosemenica mogu biti u obliku ____.

15. Koji su tipovi bespolnog razmnožavanja?
16. Semeni zametak golosemenica se nalazi:

17. _______ je prenošenje polenovih zrna sa prašnika na žig tučka.

18. Oprašivanje se vrši pomoću:

19. Vegetativno razmnožavanje može biti prirodno i veštačko.

20. Ukoliko se muški i ženski cvetovi nalaze na različitim biljkama radi se o:
21. Cvetovi koji imaju samo prašnike ili samo tučak nazivaju se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

0