Полуга, момент силе – тест

Резултат теста

1. Сила је одређена:

2. Нападна тачка је тачка у којој сила делује на тело.

3. Тачка вешања је тачка о коју је тело обешено и око које може слободно да се обрће.

4. У случају отварања и затварања врата потребно је деловати мањом силом.У том случају можемо закључити да је важан и положај нападне тачке и њена удаљеност од осе ротације.

5. Чврсто тело у облику шипке или штапа које може да се обрће око непокретног ослонца назива се:
6. Ослонац је тачка у којој се тело ослања на подлогу или друго чврсто тело и око ње може да се обрће.

7. Што је нападна тачка силе даља од ослонца, то је лакше подићи терет.

8. Крак силе је:

9. Момент силе бројно је једнак производу интензитета силе која делује на тело и крака силе.

10. Формула за израчунавање момента силе је:
11. Момент силе означавамо са:

12. Сила чији је момент једнак нули не узрокује ротацију.

13. Јединица за момент силе је:

14. Вага са једнаким крацима налази се у равнотежи.Момент силе који стварају тегови износи 0,015 Nm.Колико износи момент силе којом делује терет?Ако је маса тегова 170g, колика је тежина, а колика маса терета?

15. На клацкалици која се налази у равнотежи седе Зоран и Ања.И дечак и девојчица носе торбу на леђима, само што је торба дечака дупло тежа.Зоран седи на растојању 1,3 m од тачке ослонца клацкалице.Његова тежина без торбе је 500 N.Девојчица (без торбе) има тежину 300 N, а налази се на растојању 2,2 m од тачке ослонца. Колика је маса Ањине торбе?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ