Osnovne čestice koje izgrađuju supstance: atomi, molekuli i joni I- Test za 7. razred

Osnovne čestice koje izgrađuju supstance:atomi, molekuli i joni I- Test za 7. razred

1. Koliko atoma hlora bi bilo potrebno za vezivanje sa jednim atomom kiseonika?

2. Ispravan prikaz Luisove strukture atoma sumpora je:

3. Na osnovu Luisovog simbola atoma odrediti koliko nesparenih elektrona ima atom elementa Va(15) grupe Periodnog sistema elemenata?

4. Jedan zajednički elektronski par formira:

5. Ukoliko dva atoma imaju četiri zajednička elektrona, to je dvostruka kovalentna veza.
6. Koliko je atoma vodonika i koliko atoma kiseonika potrebno za stvaranje jednog molekula vode?

7. Koja od ponuđenih veza je duža?

8. Koliko atom kiseonika ima nesparenih elektrona?

9. Koji od ponuđenih elemenata može da obrazuje kovalentnu vezu?

10. Šta postižu atomi obrazovanjem hemijskih veza?
11. Šta se predstavlja Luisovim simbolima?

12. Koliko atomu kiseonika nedostaje elektrona da bi bio stabilan?

13. Na slici iznad je prikazan 3D model molekula sumporne kiseline. Koliko u molekulu ima dvostrukih kovalentnih veza?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста