Osnovne čestice koje izgrađuju supstance: atomi, molekuli i joni I- Test za 7. razred

Osnovne čestice koje izgrađuju supstance:atomi, molekuli i joni I- Test za 7. razred

1. Koji od ponuđenih elemenata može da obrazuje kovalentnu vezu?

2. Koliko atoma hlora bi bilo potrebno za vezivanje sa jednim atomom kiseonika?

3. Jedan zajednički elektronski par formira:

4. Na slici iznad je prikazan 3D model molekula sumporne kiseline. Koliko u molekulu ima dvostrukih kovalentnih veza?

5. Na osnovu Luisovog simbola atoma odrediti koliko nesparenih elektrona ima atom elementa Va(15) grupe Periodnog sistema elemenata?

6. Šta se predstavlja Luisovim simbolima?

7. Koliko atomu kiseonika nedostaje elektrona da bi bio stabilan?

8. Koja od ponuđenih veza je duža?

9. Koliko je atoma vodonika i koliko atoma kiseonika potrebno za stvaranje jednog molekula vode?

10. Ukoliko dva atoma imaju četiri zajednička elektrona, to je dvostruka kovalentna veza.

11. Šta postižu atomi obrazovanjem hemijskih veza?

12. Koliko atom kiseonika ima nesparenih elektrona?

13. Ispravan prikaz Luisove strukture atoma sumpora je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста