Pitagorina teorema – test (7.r.)

Pitagorina teorema – test (7.r.)

Резултат теста

1. Kod pravouglog trougla dužine stranica a= 3cm i b=6cm odrediti obim, O

3(3 √5)

2. Kod pravouglog trougla dužine stranica a=16cm, b=12cm, c=2dm, izračunati obim i površinu

96cm²

3. Ako je dijagonala kvadrata 10dm, kolika je dužina stranice kvadrata?

5√2dm

4. Ako je obim kvadrata O=36cm, kolika je dužina dijagonale kvadrata?

d=9√2cm

5. 1.) Napisati formulu za obim jednakokrakog trougla; b.) Napisati formulu za površinu jednakokrakog trougla
6. Koliki je obim i površina romba ako je a=6cm i d2=8cm

16√5cm²

7. Ako je površina jednakostraničnog trougla P=4√3cm², kolika je visina tog trougla?

2√3cm

8. Površina jednakokrakog trapeza je P=480mm², obim je 98mm, jedna osnovica je b=24mm. Kolika je dužina druge osnovice tog trapeza?

480mm²

9. Ako je a stranica a P površina jednakostraničnog trougla, kolika je P tog trougla?

P=a²√3/4

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ