Podudarnost – test (6.r.)

Podudarnost – test

Подударност троуглова и трансферзални углови – тест

Подударност троуглова – тест

Podudarnost trouglova – provera

Резултат теста

1. Ako su trouglovi ABC i A₁B₁C₁ podudarni znači

2. Koji od trouglova A, B, C i D su podudarni?

3. Ima li na crtežu trougla koji je podudaran crvenom trouglu?

4. Duži su jednake

5. Trougao ABC ABC je podudaran trouglu BCD BCD piše se
6. Prekrivanje neke ravni istim oblicima bez šupljina i preklapanja se naziva teselacija. Da li su na ovoj slici teselacije korišćeni podudarni trouglovi?

7. Koliko elemenata treba da proverimo da bismo dokazali da su trouglovi podudarni?

8. A≅B

9. A≅B

10. Koje od ponuđenih figura su podudarne?
11. Označi broj ispod slike na kojoj je figura podudarna figuri označenoj slovom M.

12. Figura podudarna sa figurom broj 7 je

13. Svi delovi na slici su podudarni?

14. Ako su stranice jednog trougla 3 cm, 6 cm i 4 cm, a drugog 6 cm, 4 cm i 3 cm, dati trouglovi _______ podudarni. Upiši reč koja nedostaje.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ