Osnovne čestice koje izgrađuju supstance II: Molekuli elemenata i molekuli jedinjenja- Test za 7. razred

Osnovne čestice koje izgrađuju supstance II: Molekuli elemenata i molekuli jedinjenja- Test za 7. razred

1. Na slici iznad je prikazana:

2. Koja od ponuđenih supstanci ima polarnu kovalentnu vezu?

3. SO₂ spada u:

4. Hidrazin (N2H4) sadrži:

5. U molekulima nemetala se obrazuju nepolarne kovalentne veze između atoma istih plemenitih gasova.




6. Koja od navedenih čestica predstavlja molekul jedinjenja?

7. Koji je broj atoma kiseonika u molekulu: 2C2H5OH?

8. Kvantitativno značenje oznake 5Cl₂ je:

9. Na osnovu formule iznad pretpostaviti molekulsku formulu.

10. Formula koja prikazuje raspored atoma u prostoru, a veze su označene crticama je:




11. Koji je broj atoma ugljenika u molekulu: 3C6H5NH2?

12. Koja od navedenih supstanci je izgrađena od molekula?

13. Koliko zajedničkih elektronskih parova ima u tri molekula hlora?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста