Осцилаторно и таласно кретање – контролни задатак

Резултат теста

1. Периодично кретање тела око равнотежног положаја дуж исте путање под дејством повратне силе назива се:

2. Шта је повратна (реституциона) сила?

3. Којим величинама се описује осцилаторно кретање?

4. Укупна механичка енергија осилатора једнака је збиру његове кинетичке и потенцијалне енергије и има сталну вредност током осциловања када су отпор средине и сила трења занемарљиви.

5. Физичке величине којима се описује талас су:
6. Да ли се честице средине кроз коју се простире талас крећу заједно са тим таласом?

7. У ком опсегу се налазе фреквенције осциловања извора звучних таласа?

8. Да ли звук може да се простире кроз вакуум?

9. Која физичка величина се изражава у децибелима?

10. Лонгитудинални механички талас који се може регистровати чулом слуха назива се:
11. Највеће растојање тела од равнотежног положаја назива се:

12. Период осциловања је време потребно да тело изврши више осцилација.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ