Климатске промене – тест

Климатске промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ. и ОВДЕ

Резултат теста

1. Штиклирај тачан одговор. У подручјима где у земљишту има више кречњака негативне последице киселих киша су:

2. Гас који разграђује молекуле озона је _________.

3. Главна компонента плодности земљишта (настаје минерализацијом остатака живих бића) је:

4. Упиши други назив за хлорофлуороугљеник (множину или једнину)

5. По мишљењу научника до појачаног ефекта стаклене баште највише доводи угљендиоксид.
6. Означи две последице појачаног УВ зрачења на човеку:

7. Вода и ветар су једини узроци ерозије земљишта.

8. Две тврдње су тачне. Означи их:

9. Штиклирај два тачна одговора. Глобалне климатске промене:

10. Означи угрожене и заштићене биљне врсте (има их три):
11. Испаша стоке неконтролисаним бројем јединки не утиче на ерозију земљишта.

12. Ширење пустиња због губитка плодног земљишта назива се десертификација.

13. Ко овде припада реткој животињској врсти?

14. Крчење шума и шумски пожари доприносе ерозији земљишта.

15. Штиклирај нетачан одговор. Смањење загађења ваздуха може се постићи:
16. Означи тачан одговор. Хаварија на нуклеарки загади:

17. Заштита од ерозије представља:

18. Штиклирај три антропогена фактора који угрожавају живи свет:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ