Uloga i značaj ćelijskih organela

Uloga i značaj ćelijskih organela

1. ___________ povećava površinu ćelije.

2. Koja organela ima ulogu u ćelijskom disanju?

3. Svaku ćeliju obavija:

4. Koje su uloge ćelijske membrane?

5. Goldžijev aparat ima ulogu u:

6. Svaku ćeliju ispunjava ________.

7. U citoplazmi se nalaze:

8. Koje organele imaju ulogu u deobi ćelije?

9. Kako se naziva jedrov materijal?

10. U kojoj organeli se nalazi genetički materijal?

11. Po čemu su ćelije slične?

12. Ćelije se _____ po veličini, obliku i ulogama koje vrše.

13. Citoplazma je sačinjena od:

14. Ćelijska membrana je ______ propustljiva.

15. Funkcije organela su:

16. _____ razlažu krupne molekule.

17. _____ stvaraju proteine.

18. Ćeliju je otkrio:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста