Одрживи развој

Одрживи развој

1. Велики проблем представља:

2. Угрожена животна средина подстиче:

3. Демографска експлозија означава:

4. _______ петља је ознака на амбалажи која се може поново прерадити.

5. Одрживи развој треба да задовољи потребе садашњег становништва за ресурсима, а да тиме не угрожава потребе будућих генерација.
6. Централни проблем стратегије одрживог развоја је развијање еколошке свести код људи.

7. До договора у вези са одрживим развојем, на светском нивоу, дошло је на конференцији, одржаној у ________, која је позната под називо ________.

8. Одрживи развој неопходно је спроводити:

9. _________ подразумева рационално коришћење природних ресурса којим се не угрожава природна средина.

10. Неке од еколошких активности које спроводе развијене земље како не би угрозиле животну средину су:
11. Данас је тешко очувати здраву животну средину због______ количине индустријског, пољопривредног и радиоактивног отпада.

12. Одрживи развој није у вези са порастом броја становника на планети Земљи.

13. Компоненте одрживог развоја су:

14. _____ је стицање знања о угрожавању животне средине.

15. Угроженост животне средине огледа се у еколошким проблемима, као што су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста