Odnos organizama i životne sredine – test za 8. razred

Odnos organizama i životne sredine- Test za 8. razred

Ekološki faktori – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Odnos organizama i životne sredine – test za 8. razred

1. Od čega zavisi da li će doći do promene adaptacija tokom godine?

2. Neke od adaptacija krtica na podzemni način života su i:

3. Različite vrste mogu da se prilagode istovetnim uslovima sredine na različite načine.

4. Živi organizmi u svojoj građi, funkcionisanju ili ponašanju, u odnosu na životnu sredinu koju naseljavaju, razvijaju posebne osobine, a one se nazivaju:

5. Ptice selice:
6. Jedna od adaptacija sova na način ulova plena je:

7. Da li opstanak vrsta zavisi od njihove sposobnosti da se prilagode promenama životnih uslova?

8. Ukoliko se dva organizma na isti ili sličan način adaptiraju istim uticajima sredine njihova životna forma će biti:

9. Životna forma je:

10. Da li istu životnu formu mogu imati vrste koje međusobno nisu srodne?
11. Osobine promenljive tokom godine nazivaju se:

12. Skup adaptacija u građi i funkcionisanju neke vrste organizma, usklađen sa ekološkim faktorima kojima životna sredina deluje na vrstu je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста