Linearna funkcija – test (8. razred)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Линеарна функција – тест

Резултат теста

1. Grafik linearne funkcije je...

2. Jednačina linearne funkcije je...

3. U linearnoj funkciji oblika f(x)=kx+n, x nazivamo...

4. U linearnoj funkciji oblika f(x)=x+2, broj 2 nazivamo...

5. Jednačina oblika y=kx+n naziva se...
6. Kolika je vrednost funkcije f(x)=x+2 za x=0?

7. Kolika je vrednost za x u funkciji y=2x+2 ako je vrednost funkcije 2?

8. Linearna funkcija čiji su koeficijenti k=-4 i n=4 je

9. Cena jednog sladoleda je 8 eura. Linearna funkcija koja opisuje zavisnost potrošenog novca i broja kupljenih sladoleda je

10. Koja od funkcija ima koeficijent pravca 5?
11. Koja linearna funkcija ima slobodan član 3?

12. Koje funkcije su u EKSPLICITNOM OBLIKU?

13. Koje dve funkcije su u implicitnom obliku?

14. Koje od funkcija su rastuće?

15. Koje funkcije su paralelne sa y= 2x+2?
16. Funkcija sa slike je...

17. Tačka preseka sa x - osom ima koordinate:

18. Tačka preseka funkcije sa y-osom je:

19. Proceni koja od datih funkcija odgovara grafiku.

20. Parametri k i n linearne funkcije f(x)=-3,5x+7 su:
21. Nula linearne funkcije y= 3/4x + 1/2

22. Funkcija f(x)=-x+3 čiji je grafik dat na slici je pozitivna za x∈

23. Linearna funkcija je :

24. Koeficijent pravca funkcije y = 3x-4 je:

25. Tačka u kojoj prava y= 2x-5 seče y-osu (ordinatu) je
26. Eksplicitni oblik jednačine prave 2x + y +5 = 0 je

27. Nula funkcije y = x+6 je.

28. Implicitni oblik funkcije y = -4x +7

29. Prava koja je paralelna sa pravom y = 6x - 2 i prolazi kroz koordinatni početak je

30. Odredi koordinatu tačke A(5,y) koja leži na pravoj y = 2x+4
31. Funkcija f(x)=2x+3 je linearna funkcija.

32. Funkcija f(x)=4x² -5 je linearna funkcija.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ