Ekosistemi šume – test (8.r.)

Ekosistemi šume – test

Ekosistemi šume – test

Резултат теста

1. Bakterije saprofiti su odgovorne za razlaganje organske materije životinja i opalog lišća.

2. Označi tačan odgovor!

3. Svaštojedi sprata drveća su: kreja (šojka), veliki detlić i veverica.

4. U sprat drveća spada

5. Zašto je uništavanje šuma opasno?
6. Najveće drvo četinar na svetu je:

7. Biljojedi sprata drveća su: gubar, jelenak i potkornjak.

8. Najveća štetočina naših listopadnih šuma je gubar-gusenica gubara?

9. Slavuj je najpoznatija ptica sprata drveća.

10. Ptica koja živi u spratu grmova i šiblja je:
11. Koja od navedenih vrsta je endem planine Tare?

12. Prizemni sprat je najviši nadzemni sprat u listopadnoj šumi.

13. Otrovni plod kod četinara ima samo?

14. U spratu grmlja i šiblja ne živi?

15. U kojem spratu je najviše ptica pevačica pronašlo sklonište?
16. Sprat zeljastih biljaka čine

17. Prizemni sprat u šumi čini

18. Iglice jele su poređane u dva reda, i sa donje strane imaju dve bele linije.

19. Četinarske šume imaju veći broj spratova od listopadnih.

20. Jastreb i sova se gnezde u spratu žbunja.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ