Делатности квартарног сектора

Делатности квартарног сектора

Природни ресурси и привредни развој; друштвени услови привредног развоја и промене у структури привреде

1. ______ образовање је модел стручног образовања у којем ученик учи на два места: у школи и у компанији.

2. Здравство припада:

3. Након Другог светског рата:

4. Развој здравства започиње у средњем веку, под утицајем ________.

5. Квартарни сектор обухвата услужне, ванпривредне делатности.
6. Које године су одштампане прве новине у Србији?

7. Удео неписмених је након Другог светског ратау сталном ______.

8. Привреду делимо на примарни, секундарни, терцијерни и квартарни сектор.

9. Образовање, наука и државна управа припадају ________ сектору.

10. У многим земљама се степен развијености огледа кроз број запошљених у квартарном сектору привреде.
11. Масовније образовање у Србији почиње у другој половини __века.

12. Квартарном сектору припада:

13. Туризам припада:

14. Који су градови универзитетски центри у Србији?

15. Грађевинарство припада секундарном сектору.
16. У занимања будућности спадају:

17. Култура се негује и промовише кроз рад:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста